فقط ماسه تا

تواین وبلاگ فقط ماسه تاییم ورودغریبه هاممنوع!

خوش امدید


ـسلام به وبلاگ سه نفره ما خوش اومدید!

اینجا فقط برای ما سه تا است؛

ورود غریبه ها ممنوع!


[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 6 بهمن 1395 ] [ 16:30 ] [ دی جی امین ]

[ ]

دم عصر


دم عصرماســـــــــــــــــــــــه تا اينو نوشتــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــم .......

الان ديگه وقت فوتـــــــــــــــــــــــــــــباله


[ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 بهمن 1395 ] [ 16:33 ] [ دی جی امین ]

[ ]

@masetafc

@masetafc

این لینک ورودبه کانال ماهستش شماروبه کانالمون دعوت میکنم.برای ورودبه کانال روی لینک کلیک کنید. توکانال می تونیم بیشترباهم آشناشیم.پس بیاید...موضوعات: دانلودعکس های امین اف سی,دانلودعکس های آریابكس,
[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 21:18 ] [ دی جی امین ]

[ ]

یکی تویی...


یه عکس دونفره داره آتیشم میزنه...یکی تویی،اون یکی بارفیقم مونمیزنه... هنوزم توفکرم که چجوری تونستی بری؟!به خدا اون دستای تومال منه...
[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 20:38 ] [ دی جی امین ]

[ ]

داستان طنزباحال!!!


سه نفرآمریکایی وسه نفرایرانی باهمدیگربرای شرکت دریک کنفرانس می رفتند.درایسگاه قطارسه آمریکایی هرکدام یک بلیط خریدند،امادرکمال تعجب دیدندایرانی هاسه نفرشان یک بلیط خریده اند.یکی ازآمریکایی هاگفت:چطوراست که شماسه نفری بایک بلیط مسافرت میکنید؟یکی ازایرانی هاگفت:صبرکن تانشانت بدهیم.همه سوارقطارشدند.آمریکایی هاروی صندلی های تعین شده نشستند،اما ایرانی هاسه نفری رفتندتوی یک توالت ودرراروی خودشان قفل کردند.بعد،مأمورکنترل قطارآمدوبلیط هاراکنترل کرد.بعددرتوالت رازدوگفت:بلیط لطفا!بعددرتوالت بازشدوازلای دریک بلیط آمدبیرون،مامورقطارآن بلیط رانگاه کردوبه راهش ادامه داد.آمریکایی هاکه این رادیدند،به این نتیجه رسیدندکه چقدرابتکارهوشمندانه ای بوده است.بعدازکنفرانس آمریکایی هاتصمیم گرفتنددربازگشت همان کارایرانی هارا انجام دهندتا ازاین طریق مقداری پول هم پس اندازکنند. وقتی به ایستگاه رسیدند،سه نفرآمریکایی یک بلیط خریدند،امادرکمال تعجب دیدندکه سه ایرانی هیچ بلیطی نخریدند.یکی ازآمریکایی هاپرسید:چطورمیخواهیدبدون بلیط سفرکنید؟ یکی ازایرانی هاگفت:صبرکن تانشانت بدهم.سه آمریکایی وسه ایرانی سوارقطارشدند، سه آمریکایی رفتندتوی یک توالت وسه ایرانی هم رفتندتوی توالت بغلی.وقطارشروع به حرکت کرد.چندلحظه بعدازحرکت قطاریکی ازایرانی ها ازتوالت بیرون آمدورفت جلوی توالت آمریکایی هاوگفت:بلیط لطفا!!!
[ بازدید : 8 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 20:35 ] [ دی جی امین ]

[ ]

درزندگی مانندمدادباشیم!


پسرک پدربزرگش راتماشامیکرد که نامه ای می نوشت. بالاخره پرسید:-ماجرای کارهای خودمان رامی نویسی؟درباره ی من می نویسی؟ پدربزرگش ازنوشتن دست کشیدوگفت لبخندزنان به نوه اش گفت:-درسته درباره ی تومی نویسم.امامهم ترازنوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم.‏ میخواهم وقتی بزرگ شدی ماننداین مدادشوی.پسرک باتعجب به مدادنگاه کردوچیزخاصی درآن ندید.‏ ‏-اما این هم مثل بقیه ی مدادهایی است که دیده ام.‏ بستگی داره چطوربه اون نگاه کنی.دراین مداد5‎خاصیت است که اگربه دستشان آوری،تاآخرعمرت باآرامش زندگی میکنی.‏ صفت اول:می توانی کارهای بزرگی انجام دهی،امانبایدهرگزفراموش کنی که دستی وجودداردکه حرکات توراهدایت میکند.اسم این دست خداست!‏ اوهمیشه بایدتورادرمسیراراده اش حرکت دهد.‏ صفت دوم:گاهی بایدازآنچه می نویسی دست بکشی وازمدادتراش استفاده کنی.این باعث میشودمدادکمی رنج بکشد.اماآخرکار،نوکش تیزمیشود.پس بدان که بایدرنج هایی راتحمل کنی.چراکه این رنج هاباعث میشودانسان بهتری شوی.‏ صفت سوم:مدادهمیشه اجازه میدهدبرای پاک کردن یک اشتباه ازپاک کن استفاده کنیم.بدان که تصحیح یک کارخطا،کاربدی نیست!درواقع برای اینکه خودت رادرمسیردرست نگهداری مهم است.‏ صفت چهارم:چوب یاشکل خارجی مدادمهم نیست،زغالی اهمیت داردکه داخل چوب است.پس همیشه مراقب درونت باش چه خبراست.‏ صفت بنجم:همیشه اثری ازخودبه جامی گذارد.بدان هرکاردرزندگی ات میکنی ردی به جامی گذاردوسعی کن نسبت به هرکاری که میکنی هوشیارباشی وبدانی چه می کنی.‏‎ ‎
[ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 20:18 ] [ دی جی امین ]

[ ]

عشق وآرامش...


استادی ازشاگردانش پرسید:چراماوقتی که عصبانی می شویم دادمیزنیم؟ چرامردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان رابلندمی کنندوسرهم دادمی کشند؟ شاگردان فکرکردندویکی ازآنهاگفت:چون درآن لحظه،آرامش وخونسردیمان را ازدست میدهیم. استادگفت:این که آرامشمان را ازدست می دهیم درست است...اماچراباوجودی که طرف مقابل کنارمان قراردارد دادمیزنیم؟آیانمی توان باصدایی ملایم صحبت کرد؟ چراهنگامی که خشمگین هستیم دادمی زنیم؟ شاگردان هرکدام جواب های دادنداماپاسخ های هیچ کدام ازآنها استادراراضی نکرد... سرانجام اوچنین توضیح داد:هنگامی که دونفرازدست یکدیگرعصبانی هستندقلب هایشان ازهم فاصله میگیرد.آنهابرای اینکه فاصله راجبران کنند،مجبورنددادبزنند. هرچه میزان عصبانیت وخشم بیشترباشد،این فاصله بیشتراست وآنهابایدصدایشان رابلندترکنند. سپس استادپرسیدهنگامی که دونفرعاشق همدیگرباشندچه اتفاقی می افتد؟ آنهاسرهم دادنمیزنندبلکه خیلی به آرامی باهم صحبت میکنند.چرا؟چون قلب هایشان به هم نزدیک است. فاصله ی قلب هایشان بسیارکم است.
[ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 19:58 ] [ دی جی امین ]

[ ]

حتما اینوبخونیدخیلی قشنگه!!!


وقتی ‏15سالت بودومن بهت گفتم که دوستت دارم..... صورتت ازشرم قرمزشدوسرت روبه زیرانداختی ولبخندزدی... وقتی که20سالت بودومن بهت گفتم دوستت دارم سرت روروی شونه هام گذاشتی ودستم روتوی دستات گرفتی.انگارازاینکه منوازدست بدی وحشت داشتی. وقتی25سالت بودومن بهت گفتم که دوستت دارم... صبحانه موآماده کردی وبرام آوردی...پیشونیم روبوسیدی وگفتی بهتره عجله کنی...داره دیرت میشه. وقتی30سالت شدومن بهت گفتم دوستت دارم.توداشتی میزشام روتمیزمیکردی وگفتی،باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری تودرسهابه بچه مون کمک کنی. وقتی50سالت شدومن بهت گفتم دوستت دارم توهمونجورکه بافتنی می بافتی بهم نگاه کردی وخندیدی. وقتی60سالت شدبهت گفتم که چقدردوستت دارم وتوبه من لبخندزدی...وقتی که ‏‎70‎ساله شدی ومن بهت گفتم دوستت دارم درحالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم،من نامه های عاشقانه ات روکه50سال پیش برای من نوشته بودی رومی خوندمودستامون تودست هم بود. وقتی که80سالت شد...این توبودی که گفتی من رودوست داری...نتونستم چیزی بگم...فقط اشک توچشام جمع شد. اون روزبهترین روز زندگی من بود...چون توهم گفتی که منودوست داری.....
[ بازدید : 16 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 19:44 ] [ دی جی امین ]

[ ]

بعدازرفتنت...


شبی ازپشت یک تنهایی،غمناک وبارانی،تورابالهجه ی گلهای نیلوفرصداکردم.تمام شب برای باطراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعاکردم!پس ازیک جستجوی نقره ای درکوچه های آبی، احساس تورا ازبین گلهایی که درباغ تنهاییم رویید،باحسرت جداکردم.وتودرپاسخ آبی ترین موج تمنای دلم گفتی:دلم حیران وسرگردان چشماییست رویایی ومن تنهابرای دیدن زیبایی آن چشم،تورادردشتی ازتنهای وحسرت رهاکردم!همین بودآخرین حرفت......
[ بازدید : 12 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 19:27 ] [ دی جی امین ]

[ ]

آیامیدانیدهای جالب!؟!


آیامی دانید:گرده ی گل هرگزفاسدنمی شود. آیامی دانید:مورچه درمایکروویوزنده ماند. آیامی دانید:نوعی عنکبوت می تواند300برابروزنش رابلندکند. آیامی دانید:کوتاه ترین جمله درزبان انگلیسیi amاست. آیامی دانید:به طورمیانگین هرفرد1140باردرسال تلفن میزند. آیامیدانید:گرانقیمت ترین کفش دنیا1میلیاردو700میلیون تومان است. آیامی دانید:مسواک حداقل باید2مترازدستشویی فاصله داشته باشد. آیامی دانید:شیارهای کف دست کمکی برای بهترگرفتن اشیاء است. آیامی دانید:بیست درصدآب شیرین جهان میان آمریکاوکاناداقراردارد. آیامی دانید:اگریک ماهی قرمزرادریک اتاق تاریک قراردهید،کم کم رنگش سفیدمیشود. آیامی دانید.....؟
[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 20 بهمن 1395 ] [ 19:11 ] [ دی جی امین ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک قیمت سرور قیمت دوربین مداربسته قیمت مودم قیمت کابل شبکه قیمت گوشی موبایل قیمت لپ تاپ قیمت پرینتر قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن قیمت دوربین مداربسته داهوا خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ استخدام همشهری نرم افزار حسابداری ساعت مچی بدنسازی دانلود اهنگ جدید و قدیمی
بستن تبلیغات [X]

» داروخانه آنلاین حکیم شفا
» داروخانه های اینترنتی اصفهان
» داروخانه اینترنتی در اصفهان
» داروخانه های اینترنتی در تهران
» لیست داروخانه های اینترنتی تهران